Privacy Notice

Globální oznámení o ochraně osobních údajů pro zástupce a konzultanty

Na co se toto oznámení o ochraně osobních údajů vztahuje?

Avon jako součást skupiny Natura &Co ("Natura &Co", "my", "nás", "naše") se plně zavazujeme k odpovědnému shromažďování, používání a péči o osobní údaje svých zástupců a konzultantů. Toto globální oznámení o ochraně osobních údajů pro zástupce a konzultanty ("oznámení o ochraně osobních údajů") vám poskytuje informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, produktů, mobilních aplikací nebo jiných stránek, na kterých se zobrazuje toto oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud právní řád země, ve které žijete, uznává koncept správce osobních údajů nebo podobný koncept, je takovým správcem údajů subjekt Natura &Co   (včetně skupiny společností), Máte-li dotaz ohledně toho, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, můžete kontaktovat správce osobních údajů prostřednictvím týmu pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) zde .

Klíčové definice

Výrazy psané velkými písmeny, které nejsou v tomto sdělení jinak definovány, mají následující význam:

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby.

Citlivými osobními údaji se  rozumí veškeré informace týkající se rasového nebo etnického původu jednotlivce, jejích politických názorů, náboženského vyznání nebo jiného přesvědčení, členství v odborových organizacích, rejstříku trestů/historie nebo zpracování genetických údajů nebo biometrických údajů, údajů o zdravotním stavu nebo údajů týkajících se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby. V závislosti na zemi, na které sídlíte, mohou citlivé osobní údaje odkazovat také na osobní údaje, které po úniku nebo nezákonném použití mohou způsobit újmu fyzickým osobám, mimo jiné včetně informací o speciálně určeném stavu, finančních účtech, sledování polohy jednotlivců, jakož i osobních údajů nezletilých nebo informací o sociálním zabezpečení, řidičský průkaz, identifikační číslo státu a čísla pasu, přesná geolokace, kombinace e-mailové adresy, debetní karty nebo kreditní karty s bezpečnostním nebo přístupovým kódem, heslem nebo jinými přihlašovacími údaji umožňujícími přístup k finančnímu účtu.

Zpracováním se rozumí použití osobních údajů včetně shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, přizpůsobení nebo změny, analýzy, vyhledávání, konzultace, poskytování nebo blokování přístupu (včetně dálkového přístupu) k osobním údajům, jejich zveřejňování, šíření, slaďování, kopírování, přenosu, ukládání, vymazání, hostingu, kombinování, zničení, likvidace nebo jiného použití nebo nakládání s osobními údaji.  

Správcem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V naší společnosti je konečným správcem údajů Natura & Co., naše holdingová společnost.

Třetí stranou se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce údajů, jakýkoli prodejce, dodavatel nebo poskytovatel služeb, který výhradně nebo společně zpracovává osobní údaje jménem správce údajů a jedná podle pokynů správce.

Subjektem údajů se  rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná žijící osoba, které se osobní údaje týkají.

Skupina společností Natura &Co  znamená Aesop, Avon, Natura Cosmeticos, Natura &Co Pay a The Body Shop, přičemž úplný seznam naleznete zde.

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme

Za následujícími kategoriemi osobních údajů následují informace o jejich zdroji, účelu, právním základu a zveřejnění.

Kategorie osobních údajů   

Příklady osobních údajů a jejich zdroje   

Účely a právní základy zpracování osobních údajů    

Základní osobní údaje

Údaje mohou zahrnovat vaše jméno a kontaktní údaje (titul, příjmení, jméno, jakékoli jiné jméno, poštovní adresu, alternativní doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní čísla), jakož i jakékoli jedinečné identifikátory, které vám přidělíme (např. ID zástupce / konzultanta), a jakoukoli profilovou fotografii, kterou nahrajete do našich systémů, vaše datum narození, vaše bankovní údaje.

Vaše osobní údaje můžeme použít ke splnění objednávky a poskytnutí příslušných provizí, rabatů, slev a pobídek. To je za účelem splnění našich smluvních závazků vůči vám. Vaše údaje můžeme také použít k provedení kontroly totožnosti předtím, než vám poskytneme limit účtu, jehož prostřednictvím můžete zakoupit produkt za platebních podmínek; a kontrolu úvěruschopnosti k vymáhání nebo obhajobě jakéhokoli právního nároku, včetně vymáhání jakéhokoli dluhu, který vůči nám máte, abychom splnili naše legitimní obchodní zájmy (pokud je to možné a v závislosti na zemi, ve které se nacházíte), abychom zajistili, že budeme moci řádně uplatňovat naše zákonná práva. K provádění těchto kontrol využíváme třetí strany.

Můžeme vás kontaktovat e-mailem, SMS nebo telefonicky z administrativních nebo provozních důvodů, například abychom vám zaslali potvrzení vaší objednávky a vašich plateb.

Můžeme vás kontaktovat e-mailem za účelem zasílání marketingových a servisních e-mailů, abychom vám představili naše pobídky, nebo vám směřovali recenze / průzkumy produktů.

V závislosti na zákonech platných v zemi, ve které sídlíte, budeme tyto osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (je-li to možné a v závislosti na zemi, ve které se nacházíte), pro plnění naší smlouvy s vámi nebo jiným způsobem povoleným zákonem.

Citlivé osobní údaje

Omezujeme okolnosti, za kterých shromažďujeme a zpracováváme tyto speciální kategorie údajů.

V některých případech můžete požadovat služby nebo produkty, které přímo nezahrnují konkrétní osobní údaje, ale mohou naznačovat vaše náboženství, zdravotní stav nebo jiné zvláštní kategorie údajů, které mohou zahrnovat informace o vašem zdraví nebo etnickém původu.

Tyto osobní údaje můžeme použít k poskytování produktůa služeb, které objednáváte; pro registraci v soutěžích a propagačních akcích; poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání brožur, kupónů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech v rámci skupiny společností Natura & Co; když plníme své povinnosti ve smlouvě s vámi.

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v souladu s platnými zákony země, ve které sídlíte.

Tyto osobní údaje mohou být sdíleny pro obchodní účely v rámci skupiny společností Natura & Co a s poskytovateli služeb.

Obchodní údaje

Informace o vašich nákupech u nás, záznamy o provizích a slevách a informace o vaší hierarchii, jakož i informace o vašich preferencích pro konkrétní typy produktů.

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom přizpůsobili naše služby vašim potřebám a preferencím a poskytli vám personalizovanou zkušenost zástupce a konzultanta.

Abychom vám pomohli prodávat naše produkty vašim zákazníkům, můžeme vás kontaktovat e-mailem, SMS nebo telefonicky ohledně našich produktů a nabídek. Informace, které o vás máme (včetně vaší historie nákupů), můžeme použít k vytvoření profilu o vašich preferencích a k zasílání produktů a nabídek přizpůsobených vám, abychom zajistili co nejefektivnější provozování našeho podnikání.

V závislosti na zákonech platných v zemi, ve které sídlíte, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (je-li to možné a v závislosti na zemi, ve které sídlíte), pro plnění naší smlouvy s vámi, pro splnění zákonných povinností nebo tak, jak je jinak předepsáno zákonem.

Závěry vyvozené z jiných osobních údajů

Toto zahrnuje profil odrážející preference, charakteristiky, psychologické trendy, predispozice, chování, postoje a schopnosti osoby. Zahrnuje také informace o vás zjištěné ze sociálních médií, jako je váš profilový obrázek, označení To se mi líbí, poloha a seznam přátel a preference produktů.

Tyto závěry získáváme nepřímo od vás (např. z pozorování vašich akcí na našich stránkách) nebo od třetích stran, jako je poskytovatel analýzy dat.

Tyto osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování funkcí, produktů a služeb, které využíváte; poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání brožur, kupónů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech nebo naší skupině společností; a/nebo poskytování relevantní reklamy. Můžeme je také použít k tomu, abychom vám poskytli kopie našeho zpravodaje a informace o našich produktech, spuštění obchodů, partnerstvích a událostech v obchodě, abychom vás kontaktovali ohledně záležitostí souvisejících se službami. Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom od vás získali zpětnou vazbu, abychom vám umožnili účastnit se zákaznického průzkumu nebo zájmových skupin, abychom vás informovali o produktech a obchodních příležitostech, které by vás mohly zajímat, abychom zlepšili vaše zkušenosti jako zástupce nebo konzultanta vytvořením profilu vašich preferencí (včetně záznamů o nákupu), abychom vám nabídli personalizované produkty a nabídky; abychom vám umožnili účast v našich propagačních akcích, soutěžích, losování a speciálních nabídkách; zlepšovat stávající produkty a služby a vyvíjet nové produkty a služby; a plnění našich administrativních a obchodních účelů a zájmů v činnostech, jako jsou aktivity pro bezpečnostní účely, statistické a marketingové analýzy, údržba a vývoj systémů a správa záruk na produkty a vrácení peněz.

V závislosti na zákonech platných v zemi, ve které sídlíte, budeme tyto osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (pokud je to možné a v závislosti na zemi, ve které sídlíte) a pokud to vyžaduje zákon, na základě vašeho souhlasu.

Komunikační data

Můžeme shromažďovat komunikační údaje z různých zdrojů, včetně seznamů kontaktů, demografických informací původně shromážděných od jiných společností v rámci skupiny Natura &Co a osobních údajů legálně získaných od jiných třetích stran, které mohou být kombinovány s dalšími informacemi, které shromažďujeme pro účely popsané v této části, včetně informací o vaší komunikaci s námi (např. vaše e-maily, dopisy, telefonáty, příspěvky a zprávy na našich sociálních médiích). To může zahrnovat komunikaci s obchodními manažery, regionálními manažery a / nebo podnikateli v oblasti krásy, pokud s námi takovou komunikaci sdílejí.

Tyto údaje používáme k poskytování a zlepšování funkcí, produktů a služeb, které požadujete; poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání brožur, kupónů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech nebo naší skupině společností; a/nebo poskytování relevantní reklamy.

V závislosti na zákonech platných v zemi, ve které sídlíte, budeme tyto osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (pokud je to možné a v závislosti na zemi, ve které sídlíte), pro plnění smlouvy uzavřené s vámi a, pokud to vyžaduje zákon, na základě vašeho souhlasu.

Další osobní údaje, které jsme mohli shromáždit s vaším souhlasem

Tyto informace získáváme přímo od vás. To může zahrnovat:

  • informace o vás zjištěné ze sociálních médií, jako je váš profilový obrázek, lajky, poloha a seznam přátel;
  • údaje o zeměpisné poloze při používání některé z našich mobilních aplikací;
  • další informace, které jsme od vás shromáždili s vaším souhlasem.

Tyto osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování funkcí, produktů a služeb, které požadujete; poskytování personalizovaného obsahu, informací a zasílání brožur, kupónů, vzorků, nabídek a dalších informací o našich produktech nebo skupině společností Natura & Co; když plníme své povinnosti ve smlouvě s vámi; a/nebo pro zpracování osobních údajů potřebných pro posouzení a přijetí zákazníků a pro pomoc při hledání nejbližší prodejny.

V závislosti na zákonech platných v zemi, ve které sídlíte, budeme tyto osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (pokud je to možné a v závislosti na zemi, ve které sídlíte) a pro plnění smlouvy uzavřené s vámi a, pokud to vyžaduje zákon, na základě vašeho souhlasu.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme pro účely uvedené v tomto oznámení. V rozsahu, v jakém uchovávání vašich osobních údajů již není pro tyto účely nezbytné, budou vaše údaje vymazány, pokud nejsou vyžadovány pro jiné účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pokud další uchovávání není povinné podle platných zákonů a/nebo nezbytné pro splnění zákonných nebo regulačních povinností nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů (případně v závislosti na zemi, ve které sídlíte), včetně stanovení, výkonu nebo obrany jakýchkoli stávajících nebo potenciálních právních nároků. Naše doby uchovávání jsou stanoveny podle zákonných požadavků země, ve které sídlíte.

Jak sdílíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje

Jako součást globální skupiny můžeme vaše osobní údaje sdílet s:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v průběhu jakéhokoli přímého nebo nepřímého procesu reorganizace, mimo jiné včetně fúzí, akvizic, odprodejů, bankrotů a prodejů všech nebo části našich aktiv. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny po dokončení takové transakce a/nebo během hodnocení před přenosem (s výhradou požadavků na důvěrnost). V případě přenosu budou vaše osobní údaje i nadále podléhat tomuto oznámení o ochraně osobních údajů nebo zásadám, které přinejmenším chrání vaše soukromí ve stejné míře jako toto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud nebudete souhlasit s něčím jiným.

Mezinárodní přenosy údajů: Vaše osobní údaje můžeme předávat našim přidruženým a dceřiným společnostem nebo jiným třetím stranám v souladu s platnými místními zákony v závislosti na zemi, ve které sídlíte. Vaše osobní údaje můžeme také přenášet z vaší země nebo jurisdikce do jiných zemí nebo jurisdikcí v souladu se zákonnými požadavky.

Provádíme posouzení dopadu převodů, abychom zavedli doplňková opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovávány podle standardů, které platí pro vaši zemi.

Vaše citlivé osobní údaje nebudou použity pro žádné další účely, které jsou neslučitelné s výše uvedenými účely, pokud vás o těchto dalších účelech neinformujeme.

Vaše osobní údaje ani citlivé osobní údaje neprodáváme, ani je nesdílíme s třetími stranami za účelem behaviorální reklamy napříč kontexty.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Zavádíme komplexní technická, fyzická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň bezpečnosti odpovídající riziku pro osobní údaje, které zpracováváme, a zajistili dodržování platných právních požadavků. Cílem těchto opatření je zajistit trvalou integritu a důvěrnost osobních údajů. Tato opatření průběžně vyhodnocujeme a zlepšujeme.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů

V závislosti na zemi, ve které sídlíte, můžete mít některá nebo všechna následující práva:

o které jsou zpracovávány pro účely našich oprávněných zájmů (kde je to možné a v závislosti na zemi, ve které sídlíte), pokud tyto zájmy nepřevažují nad vašimi individuálními právy; a/nebo  

o pro účely přímého marketingu, bez zvláštního důvodu.  

V závislosti na zemi, ve které sídlíte,bude vaše digitální marketingová komunikace poskytovat mechanismy pro zrušení odběru nebo odhlášení, které vám umožní změnit vaše komunikační preference. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte z marketingové komunikace, můžeme vás stále kontaktovat s nepropagační sděleními, jako jsou sdělení o probíhajících obchodních vztazích nebo administrativní zprávy.

Chcete-li uplatnit svá práva, včetně odvolání vašeho souhlasu, kontaktujte nás zde Můžete také určit oprávněného zástupce, který podá žádost vaším jménem. Za účelem ochrany vašich údajů před neoprávněným přístupem nebo změnou třetími stranami budou všechny žádosti týkající se vašich osobních údajů podléhat ověření totožnosti žádající osoby. Snažíme se reagovat na ověřitelnou žádost v požadovaných časových rámcích.

Subjekt údajů, který se domnívá, že nedodržujeme toto oznámení nebo platné zákony na ochranu údajů s ohledem na jeho osobní údaje, nás může kontaktovat, abychom zaregistrovali stížnost, předložili žádosti o uplatnění práv nebo řešili jakýkoli jiný problém vyplývající z tohoto oznámení. Stížnosti jakékoli osoby mohou být také zaslány týmu DPO e-mailem zde

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné opravné prostředky, máte také právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu.

Zpřístupnění osobních údajů

Kalifornské zákony umožňují obyvatelům Kalifornie požadovat určité informace týkající se našeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Chcete-li takovou žádost podat, uveďte prosím "Shine the Light" v části "Podrobnosti žádosti" ve výše uvedeném formuláři nebo do předmětu, pokud je odeslán e-mailem. Upozorňujeme, že existují omezení, kolikrát můžete některá z těchto práv uplatnit. Můžete určit oprávněného zástupce, který podá žádost vaším jménem. Zástupce musí poskytnout důkaz o vašem zplnomocnění. Můžeme zamítnout žádost zástupce, který nepředloží důkaz, že byl oprávněn jednat vaším jménem. Je možné, že budeme muset vaši žádost před poskytnutím údajů ověřit. Můžeme vás například požádat o potvrzení údajů, které o vás již máme. Osobní údaje poskytnuté v žádosti použijeme pouze k ověření totožnosti nebo oprávnění žadatele.

Geolokační údaje

Pokud jste již dříve souhlasili se sdílením přesných geolokačních informací s našimi digitálními službami, můžete se kdykoli rozhodnout zastavit shromažďování těchto informací změnou předvoleb v nastavení prohlížeče nebo mobilního zařízení.

Nabízená oznámení/upozornění

Pokud jste povolili některé z našich mobilních aplikací, aby vám zasílala nabízená oznámení nebo upozornění, můžete tyto zprávy kdykoli deaktivovat v nastavení oznámení na svém mobilním zařízení.

Jak přistupujeme k ochraně soukromí dětí

Naše webové stránky jsou navrženy a určeny pro dospělé. Chápeme důležitost přijetí zvláštních opatření k ochraně soukromí a bezpečnosti dětí, které používají produkty a služby skupiny Natura &Co.

Pokud může být některá z našich webových stránek určena pro mladší zákazníky, v závislosti na zemi, ve které naši zákazníci sídlí, získáme souhlas od rodiče nebo opatrovníka v souladu s platnými místními zákony. Pokud se dozvíte, že se dítě v rozporu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů zaregistrovalo k odběru e-mailových zpravodajů nebo jinak poskytlo své osobní údaje, oznamte nám to pomocí kontaktních informací uvedených v dolní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud zjistíme, že nezletilý uživatel poskytl osobní údaje bez souhlasu rodičů, zrušíme tento účet a vymažeme všechny osobní údaje poskytnuté tímto uživatelem v co největším možném rozsahu a co nejdříve.

V závislosti na zemi, ve které sídlíte, můžeme vaše osobní údaje použít k provádění kontrol ověření věku a prosazování jakýchkoli takových věkových omezení.

Změny, které provádíme

Toto oznámení můžeme pravidelně aktualizovat a datum na konci tohoto oznámení upravíme tak, aby odráželo datum, kdy k takové aktualizaci došlo. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny ve způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a/nebo sdílíme osobní údaje, které jste poskytli, budeme se snažit vás o tom informovat dříve, než tyto změny vstoupí v platnost, například zveřejněním výrazného oznámení na webových stránkách společnosti.

V případě jakéhokoli rozdílu ve výkladu nebo významu mezi anglickou verzí a jakýmkoli jiným překladem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů má přednost anglická verze. Přečtěte si prosím anglickou verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů zde.

Datum nabytí účinnosti: 25.8.2023

Rychlé odkazy